Hyper Rabbit Power Go - TTRPGs

Balboa Cantrip Academy | Episode 3 (Finale)

Episode Notes

GM: 

Matt Acevedo - twitter.com/TheMattAcevedo

Players: 

Cynthia Marie as "Rosalia Santiago" - twitter.com/Cyndancer 

Brendan Milove as "Anthony Falcon" - twitter.com/BrendanMilove 

Omar Najam as "Fersbert Buellster" - twitter.com/OmarNajam 

Janel SantaCruz as "Eileen Castillo" - twitter.com/janelsantacruz

 

Game System: Kids on Brooms